رهبری » دپارتمان مشاوره بازاریابی
کلینیک کسب و کار
کلینیک کسب و کار


رهبری


زیر بنای رهبری، توانایی هدایت افراد است. کسانی که در سمتهای مدیریتی، ادارات دولتی، شرکتهای تولیدی و بازرگانی مشغول به کار هستند، به طور مستمر احتیاج دارند، به منظور هدایت دیگران با آنها کار کنند. نکته  بحث در همین جاست، قدرت هدایت دیگران یا به عبارتی رهبری افراد، کاری بیش از متقاعد کردن نیست. رهبران بزرگ متقاعدکنندگان بزرگی هستند.

0 دیدگاه :

cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران