کلینیک کسب و کار
ده اصل اخلاقي شرکت توسعه مهندسي بازار گستران آتي ( TMBA ) در ارائه خدمات مشاوره بازاريابي


  1. اگر احساس کنيم کسب و کار مشتري با اصول دوستي با محيط زيست يا سلامتي عمومي جامعه سازگار نيست يا مشتري اصول صداقت و درستي را در تجارت خود رعايت نمي کند مشاوره براي آن مشتري را نمي پذيريم.
  2. در هر مرحله از اجراي پروژه مشاوره ، صداقت و صراحت با مشتري را بعنوان يک اصل مهم اخلاقي رعايت مي کنيم هر چند موجب رنجش براي مشتري يا زيان مالي براي خودمان شود.
  3. رازداري را جزء اصول مهم اخلاقي خود دانسته وبهمين دليل مسائل هر پروژه مشاوره را جزء اسرار مشتري تلقي کرده و آنها را نه براي همکاران خود ، نه براي پرسنل غير مرتبط شرکت مشتري و نه حتي پس از اتمام قرارداد مشاوره افشاء نمي کنيم.
  4. مشاوره همزمان دو شرکت رقيب را نمي پذيريم و سعي مي کنم حتي براي شرکت هائي که رقيب غير مستقيم هم هستند اين کار را نکنيم.
  5. هر گونه ارتباط با کارکنان شرکت مشتري ، مشتريان مشتري ، تأمين کنندگان مشتري و ساير افراد مرتبط با مشتري را فقط در چهار چوب پروژه و با اجازه کارفرماي پروژه ايجاد مي کنيم.
  6. رفت و آمد بداخل شرکت يا کارخانه و تأسيسات مشتري و کسب اطلاعات و بازديد ها را فقط در چهارچوب ضرورت هاي مشاوره و با هماهنگي کارفرماي مشاوره انجام مي دهيم.
  7. احترام به شأن حرفه اي خود را يکي از اصول مهم اخلاقي خود دانسته و بهمين دليل اگر احساس کنيم کاري يا برنامه اي که مشتري براي اجراي آن از ما مشاوره مي خواهد نادرست است مشاوره براي آن مشتري را نمي پذيريم هرچند دستمزد بالائي بپردازد.
  8. انجام کار درست و حرفه اي و رسيدن به نتايج را از کسب درآمد مهمتر مي دانيم و بهمين دليل اگر احساس کنيم کارفرما توصيه هاي مشاوره اي ما را اجرا نمي کند ادامه پروژه مشاوره را متوقف خواهيم کرد هرچند کارفرما مايل به ادامه مشاوره و پرداخت دستمردهاي ما باشد.
  9. پايبندي به تعهدات خود را يک اصل مهم اخلاقي دانسته و بهمين دليل براي هر پروژه فقط در حد دستمزد توافق شده تقاضاي دستمزد کرده وبراي ارائه خدماتي که آنها را جزء پروژه مشاوره مي دانيم دستمزد اضافه اي مطالبه نمي کنم هرچند آن خدمات از قبل مشخص نشده باشد و مشتري در مورد آنها انتظاري از ما نداشته باشد.
  10. اگر احساس کنيم مشتري در زمينه هاي ديگري خارج از برنامه مشاوره توافق شده نياز به رهنمائي هاي مشاوره اي ما دارد از ارائه اين راهنمائي ها تا زماني که به موضوع و برنامه اصلي مشاوره ما لطمه اي وارد نکند کوتاهي نکرده و در اينمورد دستمزد اضافه اي مطالبه نمي کنيم. 

cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران